:

, ..

,
BAYER

, ..

,
BAYER

325, .

,
Syngenta

150, .

,
Syngenta

?

, .